Vereniging CCMA heeft per 1 juli 2014 nieuwe statuten

 

In het afgelopen half jaar na de laatste ALV van dec. 2013 heeft het bestuur besloten nieuwe statuten op te stellen. In februari heeft het bestuur één hele dag uitgetrokken om de nieuwe statuten uit te werken en is er in nauw overleg met notariskantoor Schilperoort, de leden- en Vrienden van de CCMA geweest. Na twee concept versies is op 13 juni in een 2e ledenvergadering een akkoord gegeven door de leden en zijn de statuten op 1 juli '14 in een definitieve versie getekend bij de notaris. De laatste wijziging was al weer van 2003 en er viel derhalve zeker het één en ander aan te passen.


Het CCMA bestuur is daarom ook erg trots dat het nu officieel is en de volgende stappen gezet kunnen worden die gepland staan voor de 2e helft van 2014!


In de nieuwe statuten hebben we de volgende zaken aangepast

(in grote lijnen een overzicht hieronder)
 

- Naamswijziging van Call Center Managers Ass. naar Customer Contact Management Association

- Nieuwe en geüpdate omschrijving van de missie en het doel van de vereniging

- Rechten van leden (met stemrecht) zijn specifiek(er) benoemd en er kan met volmacht gestemd worden

- Vrienden van de CCMA worden nu specifiek benoemd en zijn daarmee een toevoeging aan de statuten

- Ereleden en donateurs zijn beter beschreven

- Nieuwe bestuursleden worden door een commissie voorgedragen aan de leden, bestaande uit:

  bestuursleden, leden- en Vrienden van de CCMA

- Sneller(e) ALV besluiten kunnen nemen vanwege schrapping ingewikkelde quorum reglement(en)

- Minder regels in de statuten, meer verwijzing(en) naar het huishoudelijke reglement (HHR)

- Financiële jaarverslagen geborgd bij een externe accountant en niet per definitie bij een kascommissie

- Toekomstige wijzigingen in de statuten kunnen sneller en eenvoudiger worden gerealiseerd

 

Notaris mr. Gert Schilperoort

van Schilperoort Netwerk Notarissen (links)


Gerard Teubner

Secretaris CCMA (rechts)


feliciteren elkaar na het tekenen van de nieuwe statuten

d.d. 1 juli 2014.

Met dank aan  mr. Jeroen Verhage (Schilperoort Netwerk Notarissen) die dit proces helemaal met ons begeleid heeft.

De nieuwe statuten zijn op aanvraag beschikbaar bij het secretariaat van de CCMA.


Mail naar secretariaat@vccma.nl voor meer informatie.


Netgemak Internetbureau